返回列表 發帖
9 k* B" H. A2 A" S" I: ?3 W

3 x1 R( \9 A$ c# q5 L1 {% S高鐵(高速鐵路)計劃的撥款已經批出,但反對者的心聲仍然存在,在片段中沒有衝擊立法會的畫面;亦沒有警民衝撞、糊椒噴霧的鏡頭,有的只是他們最真摯的心聲。款項,已經撥出;計劃,亦已落實,但他們希望車站可轉到錦上路,可保留菜園村的文化,亦保護到他們的家園。- S5 Z. ^+ e: O, V, e, \0 v/ i
____________________________________________________________________
2 ?' _" T  I* L6 u4 N3 @相片、錄影:楊杰(pazu) / 雷展雄(Bear) / 林浩嵐(Nam) # B+ N( f  i' d* ^
資料:吳佩瓊(King)7 }8 x0 M/ p+ e4 o( T  \+ J
旁白、後期製作:陳婉瑩(cyueny)

返回列表